ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμων γεννημένων το 2005

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν του με
αριθμ.Φ.430/77/33432/2022 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα
2ο ανακοινώνει ότι:
Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάσεως 2026), υποχρεούνται
να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής κατά το
χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31 Μαρτίου 2023.

 1. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις
  Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή
  στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό) κατά τις
  εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
  Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την
  κατηγορία <<Στράτευση>>, τη διαδρομή <<Απογραφή>> < <<Κατάθεση Δελτίου
  Απογραφής Στρατευσίμων>>.
 2. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν
  πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :
  Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου.
  β. Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  γ. Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
  Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  δ. Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα
  υγείας.
 3. Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου
  Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει
  να αποδεικνύεται εγγράφως).
 1. Επισημαίνεται ότι οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο
  εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση Δελτίου
  Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), προκειμένου να
  είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους
  υποχρεώσεις.
 2. Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας
  συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις:
  (1) Μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη
  κατάθεση.
  (2) Δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή.
 3. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην
  Υπηρεσία της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής στα τηλέφωνα: 2131501704,
  2131501705, 2131501709, 2131501706, 2131501707, 2131501702) ή σε οποιαδήποτε
  Στρατολογική Υπηρεσία.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button