ΓΛΥΦΑΔΑ

38 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου, συνολικά 38 ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση “Κ.Α.Π.ΠΑ.” Δήμου Γλυφάδας».

Οι ειδικότητες

  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 22 θέσεις
  • ΠΕ Δάσκαλος ζωγραφικής – 1 θέση
  • ΠΕ Παιδοψυχολόγων – 2 θέσεις
  • ΤΕ Εργοθεραπευτών – 3 θέσεις
  • ΔΕ Μουσικών – 5 θέσεις
  • ΔΕ Δάσκαλος Χορού – 2 θέση
  • ΔΕ Δάσκαλος Θεάτρου – 1 θέση
  • ΔΕ Δάσκαλος φωτογραφίας – 1 θέση
  • ΔΕ Δάσκαλος Κοσμήματος – 1 θέση

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΜΕ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (k.kairi@glyfada.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κ.Α.Π.ΠΑ), Δ. Γούναρη Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674 υπόψη κας Καϊρη Κυριακούλας (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130, 2109602182, 2109602750).

.e-dimosio.gr

Related Articles

Back to top button